خدمات

آموزش

پایگاه اطلاع رسانی پیمانکاری عمومی با اعتقاد بر تأثیر آموزش در ارتقا و رشد فرهنگ پیمانکاری عمومی در کشور و حرفه ای سازی کارشناسان و مدیران این حوزه خاص

متن کامل

مدیریت استراتژیک پروژه

تدوین برنامه استراتژیک سازمانهای پروژه محور تدوین برنامه کسب و کار اجرا و انجام مطالعات بازار (بلند مدت و کوتاه مدت) تدوین برنامه توسعه بازار

متن کامل

مشاوره مدیریت کیفیت پروژه

استقرار و پایش مداوم دپارتمان مدیریت کیفیت در سازمان آموزش نیروی انسانی در حوزه مدیریت کیفیت پروژه تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرایی نظارت

متن کامل

بازرسی فنی

تهیه مستندات و دستورالعملهای بازرسی فنی مبتنی بر استانداردهای بین المللی ارائه خدمات بازرسی شخص ثالث/ فنی ارائه گواهینامه بازرسی و کالا/ تجهیزات

متن کامل

مشاوره و مدیریت ساخت

مشاوره و مدیریت ساخت، احداث و نصب تهیه دستورالعمل های فنی و اجرائی مدیریت نصب / احداث در سایت پروژه (Construction Management) راهبری و نظارت

متن کامل

مشاوره مدیریت پروژه

مشاوره مدیریت پروژه مطابق با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK®۲۰۱۲ مشاوره تدوین نظام جامع مدیریت پروژه *    متدولوژی های سازمانی *    اجرا و راهبری نظام جامع برنامه

متن کامل

مشاوره مدیریت تدارکات

مشاوره مدیریت کالا و تجهیزات صنعتی مشاوره تهیه و مستندسازی مدارک و دستورالعملهای تدارکات و خرید مشاوره تأمین انواع کالای صنعتی (لوله، اتصالات، شیرآلات، انواع قطعات صنعتی…)

متن کامل