مشاوره مدیریت پروژه

مطابق با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK®۲۰۱۲

مشاوره تدوین نظام جامع مدیریت پروژه

*    متدولوژی های سازمانی

*    اجرا و راهبری نظام جامع

  • برنامه ریزی وکنترل پروژه
  • ساماندهی گزارشدهی پروژه و داشبورد مدیریت
  • ممیزی و ارزیابی سیستم مدیریت پروژه
  • طراحی و پیاده سازی PMIS  (مدیریت سیستم اطلاعات پروژه)
  • راهبری و نظارت بر فرایند اختتام پروژه