آموزش

پایگاه اطلاع رسانی پیمانکاری عمومی با اعتقاد بر تأثیر آموزش در ارتقا و رشد فرهنگ پیمانکاری عمومی در کشور و حرفه ای سازی کارشناسان و مدیران این حوزه خاص از صنعت، با همکاری مرکز توسعه و آموزش فصل نماینده انحصاری انستیتو مدیریت پروژه آمریکا در ایران اقدام به برگزاری دوره...

بازرسی فنی

تهیه مستندات و دستورالعملهای بازرسی فنی مبتنی بر استانداردهای بین المللیارائه خدمات بازرسی شخص ثالث/ فنیارائه گواهینامه بازرسی و کالا/...

مشاوره و مدیریت ساخت

مشاوره و مدیریت ساخت، احداث و نصب تهیه دستورالعمل های فنی و اجرائیمدیریت نصب / احداث در سایت پروژه (Construction Management)راهبری و نظارت بر دعاوی و فصول مشترکManagement  Claim & Interfaceراهبری و نظارت بر فرآیند اختتام...

مشاوره مدیریت تدارکات

مشاوره مدیریت کالا و تجهیزات صنعتی مشاوره تهیه و مستندسازی مدارک و دستورالعملهای تدارکات و خریدمشاوره تأمین انواع کالای صنعتی (لوله، اتصالات، شیرآلات، انواع قطعات صنعتی…)خرید کالا و تجهیزات (شناسایی تأمین کنندگان/ برگزاری مناقصه/ مذاکرات خرید)خدمات پیگیری و...

مشاوره تأمین منابع مالی پروژه

تهیه مستندات و مدارک مطالعات امکانسنجی و ارزیابی پروژهمشاوره روشهای تأمین منابع مالی مبتنی بر نوع پروژه و روش اجراتهیه مدارک تأمین اعتبارشناسایی نهادهای مالی تأمین اعتبارانجام مذاکره تأمین...

مشاوره مدیریت کیفیت پروژه

استقرار و پایش مداوم دپارتمان مدیریت کیفیت در سازمانآموزش نیروی انسانی در حوزه مدیریت کیفیت پروژهتهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرایینظارت و راهبری فعالیتهای مدیریت کیفیت...