جلسه آغاز پروژه یا Kick Off Meeting (KOM) یک مایلستون حیاتی و مهم در دوره عمر پروژه می باشد. این مایلستون در انتهای فاز برنامه ریزی Planning و ابتدای فاز اجرا Executing قرار دارد.

هدف از برگزاری این جلسه تشریخ اهداف پروژه و ارتباط آنها با اجرای پروژه ، کسب توافق و تفاهم بین اعضای تیم جهت اجرای پروژه و رسیدن به اهداف و تشریخ وظایف و مسئولیتها و نقشهای هر یک از ذینفعان پروژه می باشد.

بسته به نوع و شکل پروژه جلسه KOM در تاریخ های مختلفی از بازه عمر پروژه برگزار می گردد.

پروژه های کوچک:

حالتی است که یک تیم برنامه ریزی و اجرا را برعهده دارد و در همان مقطع انتهای فاز آغازین Initiating و در طول فاز برنامه ریزی Planning این جلسه برگزار می شود.

پروژه های بزرگ:

در این حالت تیم مدیریت پروژه کارهای ابتدایی و آغازین را بر عهده می گیرد و پس از تکمیل فاز و تهیه مستندات مورد نیاز در فاز برنامه ریزی و قبل از شروع اجرا، مابقی اعضای تیم پروژه به جلسه دعوت می شوند و جلسه برگزار می شود.

زمان مناسب جلسه آغاز پروژه

اما زمان واقعی برگزاری این جلسه وقتی است که :

 • منشور پروژه مصوب شده باشد
 • برنامه پروژه تهیه و قابل ارائه باشد. منظور از برنامه پروژه، برنامه زمانبندی به تنهایی نیست و برنامه پروژه سندی تشریحی و شامل زمانبندی، ریسکها، لیست منابع، ابزارهای اجرایی و نیروهای انسانی مورد نیاز و روش اجرا و …. می باشد

برای برگزاری این جلسه می بایست کارهایی را انجام داد و مدارک و مستنداتی را تولید نمود. مهمترین کار در این زمینه تهیه دستورجلسه و پیش نویس صورتجلسه KOM می باشد.

دستورجلسه آغاز پروژه KOM

دستور این جلسه شامل موارد ذیل می باشد:

 1. مدیریت پروژه

  • انتخاب و دعوت نفرات ذیصلاح، ذینفع و مرتبط با جلسه
  • ارائه برنامه زمانبندی سطح یک و تعیین/ تشریح مایلستون های اصلی پروژه
  • روش اندازه گیری پیشرفت
  • ریسک های مهم پروژه
  • تشریح محدوده پروژه
  • تشریح اهداف و اقلام قابل تحویل پروژه
  • ارائه چارت سازمانی پروژه و معرفی تیم از سوی طرفین علی الخصوص پیمانکار
  • تبیین نقشها و مسئولیتهای طرفین پروژه
  • تشریح متدولوژی اجرای پروژه
  • معرفی نفرات کلیدی طرفین بصورت رسمی جهت مکاتبات
  • ارائه کانال های رسمی ارتباطی طرفین (ایمیل، تلفن، فکس)
  • تعیین تکلیف مسایل بیمه و مالیات پروژه (کد بیمه کارگاهی، بیمه های مسئولیت، تمام خطر، مالیات تکلیفی، ارزش افزوده،…)
  • سامانه مدیریت پروژه مورد استفاده در پروژه
  • تعیین وضعیت مکاتبات پروژه
  • تضامین پروژه
  • صورت وضعیت های پروژه
  • دستگردانی قرارداد و توزیع نسخ امضا شده
  • گفتگو در خصوص مدارک پروژه:
   1. Execution Plan
   2. HSE Plan
   3. QC Plan
   4. دستورالعمل هماهنگی
   5. دستورالعمل گزارشات
   6. دستورالعمل اندازه گیری پیشرفت
   7. دستورالعمل کنترل زمانبندی
   8. دستورالعمل صورت وضعیت
   9. ساختار شکست کار

  مهندسی

  • وضعیت Endorsement مدارک پروژه تحویلی به پیمانکار
  • سیستم مدیریت اسناد و دستورالعمل مربوطه
  • تعیین POI های مقدماتی برای رفت و برگشت مدارک
  • تعیین تعداد نسخ Revision های مجاز مدارک تا انتهای پروژه تا حد امکان
  • دستورالعمل کدگذاری و شماره گذاری اسناد
  • توالی ارسال مدارک اصلی
  • سند MDR و زمانبندی ارسال مدارک مهندسی
  • موارد کلان هر دیسیپلین
  • لیست MR ها و توالی صدور
  • زمانبندی ۳D Model Review
  • زمانبندی جلسه HAZOP
  • استانداردهای مورد استفاده طراحی و موارد استثنا

  تدارکات

  • دستورالعمل تدارکات
  • الزامات خرید از AVL
  • تعیین تکلیف Spare Part
  • زمانبندی خرید LLI آیتم
  • ضوابط حمل و ترخیص
  • ضوابط جلسه PIM

  ساخت و نصب

  • تجهیز کارگاه
  • الزامات حفاظت فیزیکی
  • الزامات HSE
   الزامات QC
  • تأمین زیرساخت (اب، برق، تلفن، اینترنت، جاده های دسترسی، انبار، دفاتر کارگاهی، خدمات کارفرمایی، کمپ، …)
  • تحویل زمین
  • فعالیتهای زودهنگام
  • مهندسی کارگاهی/ کنترل اسناد پروژه
  • صورتجلسه های کارگاهی
  • فصول مشترک

  بسته به نوع و تیپ پروژه موارد فوق کم و زیاد می گردد. موارد فوق الذکر مربوط به یک پروژه EPC احداث یک واحد فرآیندی شیمیایی می باشد.

برگزاری جلسه آغاز پروژه

عموما جلسه KOM به دعوت و میزبانی مدیر پروژه صورت می گیرد. اینکه جلسه در دفتر کارفرما برگزار شود و یا دفتر پیمانکار امری انتخابی و به عوامل متعدد بستگی دارد. این عوامل میتواند شامل سطح بالای هماهنگی کارفرما و پیمانکار، فضای اداری در دسترس، تجمیع اطلاعات در کدام سمت، ترافیک و محدودیت پارک ماشین در محل برگزاری جلسه (در شهرهای بزرگ)، و حتی بحث بیماریهای فراگیر باشد.

اثرات همه‌گیری کووید

با بروز بیماری کرونا در سطح جهان، دورکاری و فاصله گذاری اجتماعی عاملی اثرگذار بر تمامی کسب و کارها گردید. پروژه ها نیز به تبع این وضعیت به سمت دورکاری تا حد ممکن و برگزاری جلسات به صورت مجازی روی آورده اند.

در این خصوص عوامل دیگری نیز بر برگزاری جلسات علی الخصوص جلسه KOM اثرگذار است. سرعت اینترنت، پلتفرم و بستر برگزاری جلسه (Sky-room, Skype, Adobe Connect, …) محدودیت اعضای شرکت کننده در هر یک از این پلت فرم ها تاثیر گذار می باشد.

مدیریت زمان جلسه

در برگزاری جلسه حضور یک دبیرجلسه جهت برگزاری و مدیریت زمان جلسه و تخصیص وقت به هر یک از ذینفعان بر اساس دستورجلسه، کنترل موضوعات و جلوگیری از به حاشیه رفتن بحث، نوشتن دستورجلسه و در انتها اخذ امضای حاضرین و ارائه یک نسخه به هریک از حضار جهت مستندسازی مهم می باشد.

تدوین صورتجلسه

یکی از نکات مهم متن صورتجلسه می باشد . در این صورتجلسه برای هر یک از ذینفعان یک وظیفه و یک تاریخ انجام آن تعریف و ثبت می گردد. از مهمترین کارها پس از برگزاری KOM ، پیگیری و کنترل وظایف تخصیص یافته و انجام آن در موعد مقرر و اخذ خروجی (در صورتیکه نیاز به تولید سند / گزارش یا یک محصول میانی باشد) از دینفعان مرتبط می باشد. مدیر پروژه موظف به کنترل این وضعیت از سوی دبیرجلسه KOM می باشد.

پرسش و پاسخ

پرسش:

چه کسانی باید در جلسه آغاز پروژه حضور داشته باشند؟

پاسخ:

اعضای تیم مدیریت پروژه، نمایندگان کارفرما، پیمانکار، زیرپیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان، مقامات نظارتی و هر کس دیگری که در اجرای پروژه نقش دارد یا تأثیر می گذارد باید در جلسه آغاز پروژه حضور داشته باشند.

پرسش:

چگونه می توان از اثربخشی جلسه آغاز پروژه اطمینان حاصل کرد؟

پاسخ:

برای اطمینان از اثربخشی جلسه آغاز پروژه باید از قبل دستورجلسه را تهیه و به حضار اطلاع داد، در جلسه به بحث های مرتبط با اهداف، محدوده، زمانبندی، بودجه، ریسک ها، نقش ها و مسئولیت های پروژه پرداخت، صورتجلسه را به صورت خلاصه و شفاف تنظیم و به حضار توزیع کرد و پس از جلسه وظایف تعیین شده را پیگیری و کنترل کرد.

پرسش:

چگونه می توان جلسات آغاز پروژه را در شرایط مختلف فرهنگی و زبانی برگزار کرد؟

پاسخ:

برای برگزاری جلسات آغاز پروژه در شرایط مختلف فرهنگی و زبانی باید احترام به تفاوت ها و تنوع ها را رعایت کرد و از استفاده از عبارات یا علائم نامناسب خودداری کرد. همچنین باید از فراهم کردن ترجمان یا ترجمه مکتوب دستورجلسه و صورتجلسه در صورت نیاز اطمینان حاصل کرد و از استفاده از لغات ساده و روشن در بحث ها سعی کرد. در صورت لزوم می توان از روش های تصویری یا نموداری برای انتقال مفاهیم استفاده کرد.