در سال ۹۱ که حسب فرمایشات رهبر معظم انقلاب “سال تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نام گرفت، مجری بخش اقتصادی برنامه صبحگاهی روز از نو با نگاهی جدید به موضوعات اقتصادی از بنده درخواست نمود تا طی چند برنامه در مورد شعار سال و با رویکرد اطلاع رسانی به بیننده فهیم ایرانی در این زمینه اطلاعاتی را ارائه نمایم.

پس از بررسی موضوع و مطالعه ای مقدماتی با مجری بخش اقتصادی برنامه آقای دکتر مروی تماس گرفتم و دعوت ایشان را اجابت نمودم.

ماحصل این برنامه ها در قالب فایل ارائه خدمت بازدید کنندگان سایت ارائه می شود.

فایل ارائه برنامه اول را از اینجا دانلود نمایید