محمد زین العابدین

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 

واژگان کلیدی : مدیریت پروژه، دفتر مدیریت پروژه (PMO)، سازمان پروژه محور

 

چکیده

دفاتر مدیریت پروژه به عنوان یک رکن اساسی در توانمندسازی و ایجاد موفقیت در سازمان های پروژه محوراند. این دفاتر مسئولیت مدیریت پروژه را در سازمان پروژه محور به عهده گرفته و علاوه بر نظام بخشی و هماهنگی مدیریت پروژه ها، عملکرد سازمانی را نیز در ارتقاء می دهند. از این رو تمایل سازمانها برای پیاده سازی و بهره برداری از خدمات آن ها رو به افزایش گذاشته است. اما آنچه در این بین حائز اهمیت می باشد این است که چالش ها و موانع پیاده سازی و عملیاتی شدن آن ها کدام است؟ و چه راهکارهایی برای جلوگیری از بروز و یا برون رفت از آن ها وجود دارد؟ همچنین، در خلال پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه به چه نکات، اصول و یا عوامل کلیدی و مؤثری باید توجه نمود؟ در این رابطه چه رهنمودهایی مطرح است؟

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤالات فوق است تا پس از مرور جامعی بر ادبیات تخصصی موضوع شامل مدل های پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه و چالش ها و تجارب پیاده سازی آن، آنچه را که در باب چالش ها و عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه قابل توجه است استخراج نموده، سپس با استفاده از مطالعه میدانی در شرکت مهندسی سپانیر که به دنبال توسعه دفتر مدیریت پروژه خود در قالب پیاده سازی نظام جامع مدیریت پروژه است، آن ها را بررسی کرده و راهکارهای پرداختن به آن ها را ارائه نماید. نتایج تحقیق نکات کاربردی و ارزشمندی را برای پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه ارائه می نماید.

برای دریافت فایل PDF اینجا کلیک نمایید.