• تهیه مستندات و دستورالعملهای بازرسی فنی مبتنی بر استانداردهای بین المللی
  • ارائه خدمات بازرسی شخص ثالث/ فنی
  • ارائه گواهینامه بازرسی و کالا/ تجهیزات