مشاوره مدیریت کالا و تجهیزات صنعتی

  • مشاوره تهیه و مستندسازی مدارک و دستورالعملهای تدارکات و خرید
  • مشاوره تأمین انواع کالای صنعتی (لوله، اتصالات، شیرآلات، انواع قطعات صنعتی…)
  • خرید کالا و تجهیزات (شناسایی تأمین کنندگان/ برگزاری مناقصه/ مذاکرات خرید)
  • خدمات پیگیری و نظارت ساخت Expediting تجهیزات صنعتی
  • خدمات کنترل کالا و انبارداری صنعتی درسایت پروژه