• استقرار و پایش مداوم دپارتمان مدیریت کیفیت در سازمان
  • آموزش نیروی انسانی در حوزه مدیریت کیفیت پروژه
  • تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرایی
  • نظارت و راهبری فعالیتهای مدیریت کیفیت سازمان