داشتن یک رویکرد ساختار یافته در حل مشکلات به شما در حل و فصل آنها به صورت سریع و مستقیم کمک زیادی می کند.

یافتن و حدس زدن در مورد ریشه بروز مشکل بسیار کارآمد است. در این صورت است که شما نه تنها بدنبال حل مشکل هستید بلکه به دنبال آن هستید که با یافتن عامل ریشه ای در  بروز مشکل، از بروز مجدد آن جلوگیری نمایید.

تعقیب گام به گام مراحل ذیل از مرحله شناسایی تا حل مشکل به شما پیشنهاد می شود:

۱- شناسایی مشکل

این فرضیه که هر کسی از قبل مشکل را شناسایی نموده است ، غلط است. بایستی وقت صرف نمایید و در مورد مشکل بوجود آمده مستنداتی جمع آوری نموده و یافته ها و مشاهدات خود را با استفاده از کلمات شفاف و واضح به گونه ای مکتوب کنید که هر کسی بتواند استنباط واحدی از آن داشته باشد و چندین بار خودتان آن را مطالعه نمایید. عدم توانایی در تشریح مشکل و مستندسازی آن به شکل صحیح فاکتوری است که نشان می دهد شما خود نیز قادر به حل مشکل نیستید. مطمئن شوید که در مستندات خود اثرات و ضربه مشکل بوجود آمده به پروژه را نیز ثبت نموده اید.

۲- شناسایی ریشه بروز مشکل (علت مشکل)

این مهمترین گام بشمار می رود. در ظاهر شما وقت خود را صرف نموده اید تا مشکل را رفع نمایید و فکر می کنید راه درست را طی نموده اید اما به جای آن شما باید خیلی واضح و شفاف به دنبال ریشه بروز مشکل باشید و توضیح خوب و منطقی داشته باشید که چگونه این ریشه باعث بروز مشکل می شود. اگر نتوانسته اید ریشه بروز مشکل را بیابید این نشان از آن دارد که شما تحقیقو تفحص لازم و کافی را انجام نداده اید و باید بدنبال یافتن مسیرهای دیگر باشید. تکنیک های متعدد و مختلفی از Issue Management وجود دارد که به شما در تشریح چگوگی تمرکز بر ریشه های بروز مشکل کمک خواهد نمود. ابتدا آنها را مطالعه نمایید.

۳- انتخاب راهکار بهینه رفع مشکل و محاسبه ضربه و اثرات آن

مدیر پروژه می بایست فرد یا افرادی را مسئول راهکار بررسی و انتخاب بهترین راهکار نماید. این فرد یا افراد موظفند برای هر راهکار ، اثر اجرای آن بر پروژه را نیز بررسی و محاسبه نمایند.

۴-انتخاب بهترین راهکار

تیم پروژه و ذینفهان مناسب را درگیر انتخاب و بررسی راهکار مناسب برای حل مشکل نمایید. این افراد می توانند فقط اعضای تیم پروژه هستند و یا فقط ذینفعانی خارج از پروژه.

۵-حل مشکل

برنامه حل مشکل را با راهکار انتخاب شده به اجرا درآورید. ممکن است یک فعالیت یا مجموعه ای از فعالیتها در برنامه رفع مشکل گنجانده شده باشد. این فعالیتها باید در برنامه زمانبندی پروژه گنجانده شوند تا از اجرا و انجام آنها اطمینان لازم حاصل شود.

۶- تأیید و تصدیق رفع مشکل

وضعیت را بایستی مانیتور نمایید تا اطمینان یابید که مشکل همانگونه که انتظار میرفته حل شده است. اگر آنگونه که ظواهر امر نشان می دهد حل شده باشد شما کار خود را به درستی انجام داده اید اما اگر هنوز نشانه هایی از مشکل هنوز وجود دارد شما هنوز کارهای انجام نشده ای پیش رو دارید. لذا باید به گام اول برگردید.