آینده نگری در ذات هر انسانی وجود دارد. برای مدیرعامل یک شرکت پروژه محور که برای بقای سازمان خود باید بطور مداوم پروژه جذب کند، آینده نگری در حکم اخذ تصمیمات سرنوشت ساز متجلی می شود.

 آینده نگری در ذات هر انسانی وجود دارد. برای مدیرعامل یک شرکت پروژه محور که برای بقای سازمان خود باید بطور مداوم پروژه جذب کند، آینده نگری در حکم اخذ تصمیمات سرنوشت ساز متجلی می شود. شناسایی بازار و تغییر استراتژی متناسب با شرایط بسیار حیاتی و مهم می باشد.

در این بخش تصمیم داریم تا با مرور شرکتهای موفق و معروف پروژه محور در عرصه بین المللی در خصوص چرایی وجود، حضور و ماندن در میدان رقابت آنها پاسخهایی را به مخاطبین این حوزه ارائه نماییم.