حجم و اندازه پروژه از یک حد که بگذرد تبدیل به اَبَر(مگا) پروژه می شود. توان و قدرت یک پیمانکار معمولی یارای آن نیست که این غول عظیم را مهار نماید. چه کسی با چه مشخصاتی توان و قدرت فنی و مالی مدیریت این تیپ از پروژه ها را دارد؟

حجم و اندازه پروژه از یک حد که بگذرد تبدیل به اَبَر(مگا) پروژه می شود. توان و قدرت یک پیمانکار معمولی یارای آن نیست که این غول عظیم را مهار نماید. چه کسی با چه مشخصاتی توان و قدرت فنی و مالی مدیریت این تیپ از پروژه ها را دارد؟ از منظر و دیدگاه مدیریت پروژه این دست سازمانهای پروژه محور، شرکتهایی هستند که

  1. نیروی انسانی متخصص و حرفه ای در اختیار دارند و دانش اجرای کارهای پیشین خود را نیز در دل سازمان حفظ و بکارگیری می نمایند. اصطلاحاً دانش بنیان هستند.
  2. متدلوژی اجرایی خاصی را در سازمان خود نهادینه نموده اند .
  3. مدیریت ریسک را اجرا و ریسکها را به دقت پایش می نمایند.
  4. برونسپاری ها با محاسبه دقیق وضعیت و توان خود و دیگران صورت گرفته است.

در این زمینه هرچه مصادیق برشمریم کم است. لذا برآنیم که ذیل این عنوان بصورت مداوم و منظم مطالبی را ارائه کنیم تا در نشر دانش و اطلاعات فنی و مدیریتی این تخصص حرفه ای گام برداریم.