الگوها و تجارب کشورهای خارجی در حمایت از تولید ملی – کره جنوبی

در سال ۹۱ که حسب فرمایشات رهبر معظم انقلاب “سال تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نام گرفت، مجری بخش اقتصادی برنامه صبحگاهی روز از نو با نگاهی جدید به موضوعات اقتصادی از بنده درخواست نمود تا طی چند برنامه در مورد شعار سال و با رویکرد اطلاع رسانی به...

الگوها و تجارب کشورهای خارجی در حمایت از تولید ملی – نروژ

در سال ۹۱ که حسب فرمایشات رهبر معظم انقلاب “سال تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نام گرفت، مجری بخش اقتصادی برنامه صبحگاهی روز از نو با نگاهی جدید به موضوعات اقتصادی از بنده درخواست نمود تا طی چند برنامه در مورد شعار سال و با رویکرد اطلاع رسانی به...

الگوها و تجارب کشورهای خارجی در حمایت از تولید ملی – برزیل

در سال ۹۱ که حسب فرمایشات رهبر معظم انقلاب “سال تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نام گرفت، مجری بخش اقتصادی برنامه صبحگاهی روز از نو با نگاهی جدید به موضوعات اقتصادی از بنده درخواست نمود تا طی چند برنامه در مورد شعار سال و با رویکرد اطلاع رسانی به...