خانه

آشنایی با فرآیند NGL

فرآیندهای بسیاری در صنعت نفت و گاز وجود دارند اما چند فرآیند مهندسی شیمی مانند NGl, GTL, LNG, …. هستند که از اهمیت بسیار برخوردار

متن کامل