خانه

حاکمیت شرکتی Corporate Governance چیست؟

حاکمیت شرکتی چیست؟ از کجا مبحث حاکمیت شرکتی مهم قلمداد شد؟ چرا شرکتها به حاکمیت شرکتی برای کنترل وضعیت خود نیاز دارند؟ویژگی های این فرآیند چیست؟ آیا شرکتها می توانند بدون این فرآیند به سهامداران و سرمایه گذاران خود اطمینان بخشی دهند؟ مزایای آن جیست؟

متن کامل

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS چیست؟

آیا سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ، یک نرم افزار است؟ مجموعه ای از نرم افزارهاست؟ چه محیط نرم افزاری و با چه مشخصه هایی است؟ آیا از هر نقطه می توان به آن دسترسی داشت؟ چه کسانی مجاز به دسترسی هستند؟ چه اطلاعاتی در آن می بایست ثبت و ذخیره سازی شود؟ چه خروجی هایی به تیم پروژه ارائه می دهد؟

متن کامل

جلسه بازرسی پیش از ساخت PIM چیست؟

بعد از تولید مدارک مهندسی و تأمین مواد خام سازنده می بایست نسبت به ساخت تجهیزات مورد تعهد در PO اقدام نماید. آغاز ساخت تجهیزات مستلزم برگزاری جلسه آغاز ساخت می باشد.. در حقیقت این جلسه اعطای مجوز رسمی ساخت تجهیزات به وندور می باشد. اما این جلسه دارای چه ویژگیهایی است؟ مستندات مورد نیاز این جلسه چیست؟ زمان برگزاری آن چه موقعی است و جاضرین در این جلسه چه افرادی از ذینفعان پروژه هستند؟

متن کامل

جلسه آغاز پروژه KOM چیست؟

جلسه آغاز پروژه یکی از مهمترین وقایع در طول اجرای پروژه است. یکی از عوامل شکست و موفقیت پروژه برگزاری این جلسه است. هدف از برگزاری جلسه، زمان و روش برگزاری، لیست مطالب قابل عنوان در جلسه از مسایلی است که می بایست توسط تیم پروژه مورد دقت قرار گیرد.

متن کامل

تأمین مالی پروژه چیست؟

پروژه ها برای اجرا شدن به منابع مالی نیاز دارند. اما این منابع مالی چگونه در اختیار پروژه قرار خواهد گرفت؟ آیا مکانیزم خاصی دارد؟ در مقابل این منابع مالی تأمین مالی شده، از پروژه چه چیز مطالبه خواهد شد؟

متن کامل