جلسه بازرسی پیش از ساخت PIM چیست؟

جلسه بازرسی پیش از ساخت PIM چیست؟

بعد از تولید مدارک مهندسی و تأمین مواد خام سازنده می بایست نسبت به ساخت تجهیزات مورد تعهد در PO اقدام نماید. آغاز ساخت تجهیزات مستلزم برگزاری جلسه آغاز ساخت می باشد.. در حقیقت این جلسه اعطای مجوز رسمی ساخت تجهیزات به وندور می باشد. اما این جلسه دارای چه ویژگیهایی است؟ مستندات مورد نیاز این جلسه چیست؟ زمان برگزاری آن چه موقعی است و جاضرین در این جلسه چه افرادی از ذینفعان پروژه هستند؟