ساختار شکست کار چیست؟

ساختار شکست کار چیست؟

ساختار شکست کار چیست؟ تاریخچه بوجود آمدن WBS ، کاربرد، روشهای تجزیه کار، نقش WBS در مدیریت پروژه از موضوعاتی هستند که در این پست به آنها خواهیم پرداخت.

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS چیست؟

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS چیست؟

آیا سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ، یک نرم افزار است؟ مجموعه ای از نرم افزارهاست؟ چه محیط نرم افزاری و با چه مشخصه هایی است؟ آیا از هر نقطه می توان به آن دسترسی داشت؟ چه کسانی مجاز به دسترسی هستند؟ چه اطلاعاتی در آن می بایست ثبت و ذخیره سازی شود؟ چه خروجی هایی به تیم پروژه ارائه می دهد؟

جلسه آغاز پروژه KOM چیست؟

جلسه آغاز پروژه KOM چیست؟

جلسه آغاز پروژه یکی از مهمترین وقایع در طول اجرای پروژه است. یکی از عوامل شکست و موفقیت پروژه برگزاری این جلسه است. هدف از برگزاری جلسه، زمان و روش برگزاری، لیست مطالب قابل عنوان در جلسه از مسایلی است که می بایست توسط تیم پروژه مورد دقت قرار گیرد.