سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS چیست؟

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه PMIS چیست؟

آیا سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ، یک نرم افزار است؟ مجموعه ای از نرم افزارهاست؟ چه محیط نرم افزاری و با چه مشخصه هایی است؟ آیا از هر نقطه می توان به آن دسترسی داشت؟ چه کسانی مجاز به دسترسی هستند؟ چه اطلاعاتی در آن می بایست ثبت و ذخیره سازی شود؟ چه خروجی هایی به تیم پروژه ارائه می دهد؟