حاکمیت شرکتی Corporate Governance چیست؟

حاکمیت شرکتی Corporate Governance چیست؟

حاکمیت شرکتی چیست؟ از کجا مبحث حاکمیت شرکتی مهم قلمداد شد؟ چرا شرکتها به حاکمیت شرکتی برای کنترل وضعیت خود نیاز دارند؟ویژگی های این فرآیند چیست؟ آیا شرکتها می توانند بدون این فرآیند به سهامداران و سرمایه گذاران خود اطمینان بخشی دهند؟ مزایای آن جیست؟