برنامه تدارکات پروژه بخشی از برنامه جامع مدیریت پروژه می باشد.

 

این مدرک تبیین کننده آنست که چه اقلامی در طول پروژه از طریق برونسپاری تأمین خواهد شد و رویکرد شما در اداره تأمین کنندگان پروژه چگونه خواهد بود.موارد اساسی که در این مدرک بایستی به دقت به آنها پرداخته شود ذیلا ارائه شده است:

فرایند تدارکات

این بخش فراهم آورنده حلاصه ای از الزاات فرآیندی مورد نیاز در اداره تدارکات نیامندیهای مشخص شده است. این فرآیند شامل موارد ذیل می باشد:

  • تعریف درخواست
  • تبیین نیازمندیها (فنی، زمانبندی، کیفیت، محدودیت ها)
  • تأیید درخواست
  • مجوزهای خرید
  • بازنگری مناقصه/ پیشنهادیه
  • مسئولیت پذیری مدیریت قرارداد
  • الزامات اختتام قرارداد
  • فلوچارت فرآیند تدارکات

نقشها و مسئولیتها

این بخش نقشهای متعدد در پروژه را که مرتبط با تدارکات می شود، توصیف می نماید. این بخش می بایستی تبیین نماید که چه کسی می تواند منابع بیرون از سازمان را درخواست نماید، چه کسی درخواستها را تأیید می نماید، و تأیید کنندگان بعدی کیستند و …

نیازها و الزامات شناسایی شده تدارکاتی

در این قسمت متریال، تولیدات یا خدمات مشخص شده که بایستی از بیرون سازمان تأمین گردد، تشریح می گردد.

هر آیتم در لیست بایستی دارای یک بیانیه توجیهی کامل باشد که چرا باید از طریق برونسپاری آن را تأمین نمود ولو اینکه قابل تأمین از داخل سازمان نیز باشد (Make vs. Buy Decision)

زمانبندی تأمین و تدارکات

این بخش چارچوب زمانی را که منابع مورد نیاز باید تأمین شود، توصیف می نماید. این یک احساس بهتر برای اینکه فرآیند تأمین و تدارکات هر آیتم چه زمانی آغاز شده و به پایان برسد ایجاد می نماید.

فرآیند تأیید و بازنگری تغییر

این قسمت تشریح کننده چگونگی ایجاد تغییرات در مستندات تدارکات بمنظور حصول اطمینان از اینکه تغییرات به جا صحیح هستند، کاملا شناسایی و درک شده اند و توسط افراد ذیصلاح به تأیید می رسند، می باشد.

فرآیندهای تأمین کنندگان

تشریح کننده فرآیندهای مورد استفاده تأمین کنندگان از قبیل، فرآیند صورت وضعیت، تأیید حضور نیروهایشان، مذاکره مجدد بر توافقات قراردادی، گزارش دهی وضعیت، تغییر محدوده درخواستها و … می باشد.