مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد.

تعهد و تکلیف مدیریت باید به انجام کارهایی که حافظ و ارتقادهنده رفاه جامعه و علایق بنگاه باشد. مقصود از مسئولیت اجتماعی این است که چون شرکت‌ها تاثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به‌گونه‌ای باشد که در اثر آن، زیانی به جامعه نرسد و در صورت رسیدن زیان، شرکت‌های مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده‌تر، شرکت‌ها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر عمل کنند، چون نظامی فرعی، از کل نظام اجتماعی را تشکیل می‌دهند. این موضوع زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که توجه کنیم، امروزه برخی از شرکت‌ها از نظر درآمد و تاثیرگذاری از بسیاری از کشورها ثروتمندتر و قوی‌تر شده‌اند.

مفهوم مسئولیت اجتماعی برای شرکت‌ها یعنی چگونه از طریق کسب‌و‌کار مسئولانه، ایجاد ثروت کنیم. بنابراین رفتارهای تجاری شرکت، حوزه کارکنان، مشتریان، پیمانکاران، محیط زیست و جامعه را در برمی‌گیرد. بنابراین یک رابطه برنده‌-‌‌ برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای بنگاه، زیربنای مفهومی موضوع مسئولیت شرکتی است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر مسئولیت و پاسخگویی به‌عنوان پایه و اساس رفتار یک شرکت در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب‌وکار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. این نیازهای اجتماعی جامعه است که بازارهای اقتصادی را تعریف می‌کند. بنگاه‏های اقتصادی در قبال همه ذی‌نفعان مسئول هستند که شامل، مشتری، کارمند، خود سازمان، مصرف‌کنندگان، محیط‌زیست، جامعه محلی، همسایه‏ ها، دانشگاه و اقتصاد آن ملت می‌شود.

نمونه‌های مزایای مستقیم ناشی از مسئولیت اجتماعی برای یک شرکت شامل موارد زیر هستند:

افزایش ارزش تجاری و نشان تجاری
دسترسی بیشتر به منابع مالی
نیروی کار سالم‌تر و ایمن‌تر
مدیریت ریسک و نظارت موثرتر بر امور شرکت
کارکنان مشتاق
وفاداری مشتری
ارتقای اعتماد و اطمینان طرف‌های ذی‌نفع
تقویت وجهه عمومی

 

سازمان های GC چون در مناطق مختلفی پروژه هایشان را اجرا می کنند، با ذینفعان زیادی درگیر هستند و در قبال این دینفعان نیز مسئولیت های متعددی دارند. این سازمانها با اجرای برنامه های خاص در کنار برنامه اجرای پروژه ، به مسئولیت اجتماعی خودشان می پردازند که این مسئولیت حوزه های بسیط و گسترده ای را شامل می شود. با ما همراه باشید تا بیشتر بدانید.