محمد زین العابدین

کارشناس ارشد مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی

Email : MZ_PMO@Yahoo.com

 

                                                                 

چکیده

افزایش استفاده از رویکرد مدیریت پروژه، همچنین مواجهه با موضوعات و مسائل گوناگون و نیز ضرورت توانمندسازی سازمان ها در مرکزیت بخشی و مدیریت هماهنگ پروژه ها موجب شده است تا ضمن ابداع ابزارها، تکنیک ها و رویکردهای نوین میزان استفاده از آن ها نیز رشد چشمگیری داشته باشد. یکی از رویکردهای نوین که بدلیل اهمیت بسیار زیاد و نقش موفقیت آمیزش توانسته جایگاه درخوری را بین سازمان های پروژه ای بدست آورد، دفتر مدیریت پروژه است. سازمان ها در تلاش اند تا ضمن استقرار دفتر مدیریت پروژه در مسیر افزایش سطح بلوغ مدیریت پروژه و افزایش اثربخشی مدیریت پروژه ها حرکت کنند تا ضمن رشد نرخ موفقیت پروژه هایشان، عملکرد سازمانی خود را در شاخص های مختلف ارتقاء دهند.

بنابراین، در ابتدا حصول شناخت کافی از مبانی و مفاهیم دفتر مدیریت پروژه ضروری به نظر می آید. از همین رو در این مقاله به بررسی بخشی از مبانی، مفاهیم، کارکردها و مدل های پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه می پردازیم.

واژگان کلیدی

دفتر مدیریت پروژه، مدیریت پروژه، سازمان پروژه محور

برای دریافت فایل PDF مقاله اینجا کلیک نمایید.