مشاوره و مدیریت ساخت، احداث و نصب

  • تهیه دستورالعمل های فنی و اجرائی
  • مدیریت نصب / احداث در سایت پروژه (Construction Management)
  • راهبری و نظارت بر دعاوی و فصول مشترکManagement  Claim & Interface
  • راهبری و نظارت بر فرآیند اختتام پیمانکاران