• تهیه مستندات و مدارک مطالعات امکانسنجی و ارزیابی پروژه
  • مشاوره روشهای تأمین منابع مالی مبتنی بر نوع پروژه و روش اجرا
  • تهیه مدارک تأمین اعتبار
  • شناسایی نهادهای مالی تأمین اعتبار
  • انجام مذاکره تأمین اعتبار