• تدوین برنامه استراتژیک سازمانهای پروژه محور
  • تدوین برنامه کسب و کار
  • اجرا و انجام مطالعات بازار (بلند مدت و کوتاه مدت)
  • تدوین برنامه توسعه بازار
  • اجرای مدیریت ریسک تلفیقی در سطح سازمانهای پروژه محور
  • خدمات مطالعات امکانسنجی
  • طراحی و بهینه سازی ساختار / سازمان