چه چیزی بعنوان موفقیت برای مدیران پروژه قلمداد می شود؟

 

 

پروژه با هر درصد از پیچیدگی به مدیر پروژه قابل و کارآمد نیاز دارد. برای موفق بودن، مدیر پروژه، باید مهارتهای زیادی برای اداره فرآیندهای مدیریت پروژه و برای اداره افراد داشته باشد.

فرآیندهای مدیریت پروژه شامل موارد ذیل می گردد:

 • برنامه ریزی، تخمین و ساختاردهی به کار پروژه
 • تولید و اداره زمانبندی جهت اطمینان از اینکه کار پروژه تعریف شده، به افراد تخصیص یافته و در زمان معین تکمیل می گردد
 • تخمین و اداره بودجه پروژه
 • تعیین، ردگیری، اداره و حل و فصل مسائل پروژه
 • اداره قوی محدوده بمنظور حصول اطمینان از اینکه بر روی تحویل چه چیزی توافق شده و فقط تغییرات مصوب در محوده پروژه اعمال خواهند شد
 • نظارت قوی و موثر بر روند توزیع اطلاعات پروژه بین تمام ذینفعان مرتبط
 • تعیین، اداره و مقابله با ربسک های پروژه
 • اطمینان از تحقق میزان قابل قبول کیفیت
 • اداره تأمین کنندگان تا زمانیکه فعالیتهای آنها بر اساس اتظارات به اتمام برسد
 • شناسایی و درگیر نمودن ذینفعان در کار پروژه


به یاد داشته باشید، این بدان معنا نیست که مدیر پروژه بصورت فیزیکی تمامی کارهای فوق الذکر را باید شخصاً انجام دهد، بلکه می بایست مطمئن شود که این کارها و فرآیندها در حال تحقق و اجرا هستند.

اما اگر پروژه با مسائلی مواجه است، پدیده Scope Creep در حال رخ دادن است یا پروژه با ریسکهایی مواجه شده یا انتظارات بخوبی برآورده نشده مدیر پروژه تنها فرد مسئول و پاسخگو خواهد بود.

برای اداره فرآیندهای مدیریت پروژه، یک فرد باید توان سازماندهی بالایی داشته باشد، مهارتهای پیگیری داشته باشد، فرآیندگرا باشد، قادر به انجام فعالیتهای متعدد بصورت همزمان باشد، منطق اجرای فرآیندها را بداند، توانایی شناسایی ریشه بروز مسائل را داشته باشد، قوه تحلیل خوبی داشته باشد، برآورد کننده و اداره کننده خوبی برای بودجه باشد و خود فرد منظم و قانونگرایی باشد.

علاوه بر مهارتهای فرآیندی، یک مدیر پروژ] باید مهارتهای مدیریت بر افراد را داشته باشد. این مهارتها عبارتند از :

 • دارا بودن مهارتهای مدیریتی بمنظور حصول اطمینان از اینکه هر فرد از دستورالعملها و فرآیندهای مورد توافق تبعیت می کند
 • راهبری افراد به شکلی که آنها با میل و رغبت جهت مورد اشاره شما را دنبال کنند. این شامل انتقال چشم انداز مطلوب به افراد و روانه نمودن آها به سوی چشم انداز است
 • تبیین انتظارات مشخص و شفاف، منطقی و پرچالش برای افراد و پاسخگو قلمداد نمودن آنها درقبال این انتظارات
 • مهارتهای تیم سازی بگونه ایکه افراد در کنار هم بخوبی کار کنند و برای کار سخت بخاطر پروژه و بخاطر  اعضای تیم پروژه برانگیخته شوند
 • مهارتهای نوشتاری و سخنوری بالا و قوی و همچنین مهارت گوش شنوا!

به یاد داشته باشید: مدیر پروژه مسئول اداره کلیه کارکنان پروژه می باشد.