کتاب حاکمیت شرکتی : ارائه تصویر کامل، از انتشارات انجمن مدیریت آمریکا AMACOM در سال ۲۰۰۳ می باشد. اصول و مقررات و قوانین زیرساخت حاکمیت شرکتی در این کتاب به نحو مناسبی تبیین شده است.

برای دریافت این کتاب اینجا را کلیک نمایید.