کتاب مسئولیت اجتماعی در شرکتهای چند ملیتی در کشورهای توسعه یافته از انتشارات کمبریج در سال ۲۰۱۲ می باشد.

در این کتاب به مواردی از قبیل حاکمیت شرکتی و نقش آن در مقابل مفاسدی از جمله رانت و فساد مالی شرکتها بر اساس مقررات و قوانین بین المللی در شرکتهای چند ملیتی که در حوزه گسترده جغرافیایی و تنوع قوانین بعضاً متضاد فعالیت می کنند می پردازد.

برای دریافت کتاب اینجا را کلیک نمایید.