دکتر عباس غفاری مدیر توسعه منابع انسانی ایدرو این سخرانی را در سال ۸۹ در جریان کنفرانس بین المللی مدیریت  ارائه نموده اند.

این فایل را از اینجا دریافت نمایید.