کتاب مدیریت پروژه از طریق زمانبندی دینامیک نوشته ماریو ون هوک است که در سال ۲۰۱۲ توسط انتشارات اسپرینگر منتشر شده است.

این کتاب را از اینجا دریافت نمایید