فیدیک یا فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور بعنوان مرجع بین المللی دانش امور قراردادها شناخته شده است. این موسسه معتبر تاکنون مستندات مختلفی را بمنظور تشریح، تبیین و حوه اداره انواع قرارداد منتشر نموده است.

در این قسمت ما ابتدا مقاله ای را به زبان انگلیسی بمنظور آشنایی خوانندگان با این موسسه در اختیارتان قرار می دهیم و در ادامه کتاب الکترونیک راهنمای استفاده از اسناد فیدیک را تقدیمتان می کنیم.

مقاله آشنایی با فیدیک

کتاب الکترونیک راهنمای تمام قراردادها