تأمین مالی پروژه های بین المللی – قوانین و مقررات، نوشته جان دوار ، انتشارات آکسفورد، سال انتشار ۲۰۱۱