بخش عمده (در حدود ۷۰%) ارزش مالی و حجمی پروژه مربوط به تدارکات کالا و تجهیزات پروژه می باشد که طبعاً منابع مالی زیادی را هم مصروف خود می نماید.

بخش عمده (در حدود ۷۰%) ارزش مالی و حجمی پروژه مربوط به تدارکات کالا و تجهیزات پروژه می باشد که طبعاً منابع مالی زیادی را هم مصروف خود می نماید. برای مثال در یک پروژه حداقل ۵ میلیارد دلاری چیزی حدود ۳ میلیارد دلار به تدارکات کالا و تجهیزات اختصاص دارد. صرفنظر از مدیریت زمانبندی و تحقق کامل تدارکات، یافتن، ارزیابی پیوسته، عقد قرارداد و مدیریت تعداد زیادی تأمین کننده کالا برای پروژه، GC ها را مبدل به پیشقراول لشکری عظیم با توانمندی های متنوع از تأمین کنندگان و سازندگان تبدیل نموده است. در حقیقت GC ها برای اجرای پروژه در کنار Vendor List ابلاغی کارفرما (درصورتی که کارفرما در قرارداد قید به مراجعه و عقد قرارداد با اعضای این لیست نماید) خود یک Vendor List و یک Supply Chain هستند تا تمامی فعالیتهای فرایند تدارکات و تأمین کالا را توسط اعضای این زنجیره مطابق زمانبندی پروژه انجام دهند. مدیریت این زنجیره تأمین کی از تخصص های حرفه ای GC ها در دنیای کسب و کار پروژه ای می باشد. در این بخش سعی داریم تا به مشخصه های زنجیره تأمین و ابزارهای مدیریت آن بپردازیم.